Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle §7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. Z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predávajúci:     Hračkárik s.r.o.

                                    Račianska 153

                                    831 54 Bratislava

                                    www.hrackarik.sk

                                    IČO: 48 274 682               DIČ: 2120144312            IČDPH: SK2120 144 312

 

Kupujúci:            ... meno a priezvisko...

                                    ...ulica a číslo domu...

                                    ... PSČ a mesto...

                                    ...číslo telefónu...

                                    ... mailová adresa...

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od  uzavretej kúpnej zmluvy.

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.hrackarik.sk .

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo ....................... zo dňa .........................

Tovar mi bol doručený .......(deň prevzatia)........ číslo faktúry .....xxxxxxxxxx..., faktúru prikladám.

 

Vrátený tovar:

Názov                                                                                           počet ks                                 cena ks                cena

Názov                                                                                           počet ks                                 cena ks                cena

Názov                                                                                           počet ks                                 cena ks                cena

Názov                                                                                           počet ks                                 cena ks                cena     

 

Požadovanú sumu žiadam vrátiť na účet:  .................... IBAN a SWIFT...................................  

 

 

                 

V ......  miesto .....      dňa .................                                                             meno a priezvisko

                                                                                                                                                                 podpis