Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa/predávajúceho a objednávateľa/kupujúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu (predávajúcim) je spoločnosť:

 

Hračkárik s.r.o.,

so sídlom Zbehy 306, PSČ: 951 42, Slovenská republika,

IČO: 48 274 682,

DIČ: 2120144312

IČ DPH: SK2120144312.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd. Sro, Vložka č.39440/N.

 

Osobné prevzatie tovaru, prijímanie reklamácií, sťažností a žiadostí:

Hračkárik s.r.o.,

so sídlom Zbehy 306, PSČ: 951 42, Slovenská republika,

tel. kontakt: +421 948 181 496 ,

elektronická adresa: www.hrackarik.sk

 

 

Zodpovedný vedúci: Štefan Štefanka

Tel.č. +421 948 181 496

E-mail: vo@hrackarik.sk

 

 

Bankové spojenie:

TATRA BANKA

IBAN: SK4811000000002946008950

SWIFT: TATR SK BX

KS: 0008

VS: (číslo faktúry alebo číslo objednávky)

 

Ďalej len „predávajúci“

 

Prevádzková doba e-shopu: Po - Pia 8:00 - 17:30

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

 

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra,

tel.č.:037/7720001

www.soi.sk

 

 1. Objednávateľom (kupujúcim) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kupujúci“).

 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 3. Veľkoobchod je kúpa výrobkov v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti.

 4. Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových a stránok a aplikácií elektronického obchodu na internetovej doméne www.hrackarik.sk.

 5. Kúpna zmluva je zmluva o kúpe tovaru uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP.

 6. Tovar znamená tovar vystavený na predaj na webovej stránke predávajúceho.

 7. Stránky sú webové stránky na internetovej URL adrese www.hrackarik.sk alebo akékoľvek ďalšie URL stránky, ktoré ich môžu nahradiť.

 

Tieto VOP platia pre dodávky tovaru objednaného cez internetový obchod www.hrackarik.sk. Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so VOP.

 

 

II.

Registrácia

 

 1. Kupujúci sa zaväzuje a vyhlasuje, že: (i) osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné, (ii) bude okamžite informovať predávajúceho o všetkých zmenách v osobných údajoch prostredníctvom e-mailu, či aktualizovať svoje záznamy v sekcii „Môj účet“,(iii) sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať. Každá osoba je oprávnená zaregistrovať sa len raz a je oprávnená mať iba jeden zákaznícky účet.

 2. Kupujúci má právo zrušiť svoju registráciu, a to (i) telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho, alebo (ii) oznámením na e-mailovú adresu predávajúceho. Registrácia bude následne zrušená.

 3. V prípade porušenia povinností uvedených v bode 1 kupujúcim tzn. ak predávajúci zistí, že konkrétna osoba má u predávajúceho viac registrácií a zákazníckych účtov, je predávajúci oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť, podľa svojho uváženia, všetky alebo len niektoré registrácie a účty takejto osoby.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na: (i) dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie stránok (alebo ich časti) a nenesie žiadnu zodpovednosť voči zaregistrovaným osobám alebo tretím stranám za žiadne zmeny alebo zrušenie stránok, (ii) zmenu VOP (alebo ich časti). Predávajúci bude o prípadnej zmene VOP (alebo ich časti) informovať zaregistrovanú osobu, a ak s nimi nebude súhlasiť môže svoju registráciu zrušiť, (iii) odstúpenie od objednávky alebo od zmluvy, ak predávajúci nadobudne dôvodné podozrenie, že zaregistrovaná osoba koná voči predávajúcemu v rozpore s dobrými mravmi. Za konanie v rozpore s dobrými mravmi sa považuje vykonanie viacerých registrácií a zriadenie viacerých zákazníckych účtov, manipulácia s účtom príp. účtami za účelom získania výhody na úkor predávajúceho, opakované neprevzatie tovaru v dohodnutom čase.

 5. V prípade veľkoobchodu je kupujúci povinný zaregistrovať s tým, že hodnota minimálnej objednávky je vo výške 200 EUR.

 

 

 

III.

Objednávka a uzavretie zmluvy

 

 1. Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe odoslania objednávky kupujúcim.

 2. K zadaniu objednávky je potrebná registrácia kupujúceho.

 3. Objednávku zrealizujete kupujúci tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar stlačením tlačidla „objednaj“. V nákupnom košíku si kupujúci môže upraviť požadované množstvo nakupovaného tovaru. Pre potvrdenie objednávky stlačí „zadať objednávku“. Následne vyberie spôsob doručenia a spôsob platby a na konci procesu potvrdí objednávku stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“.

 4. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude automaticky generované informatívne oznámenie o prijatí objednávky do systému predávajúceho. Týmto však nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 5. Kupujúci aj predávajúci môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku až do záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim. Na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim mu budú zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 6. Potvrdenie objednávky vykoná spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.

 7. V prípade, že kupujúci alebo predávajúci zruší objednávku potom, čo kupujúci uhradil cenu tovaru, predávajúci bezodkladne vráti kupujúcemu zaplatenú sumu.

 8. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza tým, že predávajúci zašle kupujúcemu elektronické potvrdenie objednávky označené ako „záväzné potvrdenie objednávky“ špecifikované číselnou identifikáciou, v ktorom predávajúci potvrdí, že tovar bol odoslaný podľa objednávky.

 9. Predávajúcim potvrdená objednávka alebo časť objednávky je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 10. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

 11. Objednávku si môže registrovaný kupujúci skontrolovovať priamo v on-line režime na webovej stránke internetového obchodu po prihlásení.

 12. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú VOP platné v čase odoslania objednávky.

 13. V prípade veľkoobchodu sa objednávka realizuje cez B2B system, v ktorom sa kupujúci vopred zaregistruje a následne mu je pridelené individuálne heslo.

 

IV.

Storno objednávky

 

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považuje predávajúci za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, priezvisko, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

 2. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky okrem prípadu uvedeného v čl. VII. bod 3. týchto VOP.

 3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, keď zistí, že nie je schopný dodať tovar ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať (napr. z dôvodu, že sa prestal vyrábať) alebo že je schopný realizovať objednávku len čiastočne, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti. O stornovaní objednávky informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

 4. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa zrušenia objednávky rovnakým spôsobom, ako použil spotrebiteľ pri platbe, ak sa nedohodnú inak.

 

V.

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

 2. Spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1 mu odošle vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy alebo písomné odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu príp. presnej adresy na finančné vyporiadanie.

 3. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu VOP/ link na stiahnutie formulára/ odoslaný e-mailom s potvrdením objednávky a v zásielke. 

 4. Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím formulára na odstúpenie od zmluvy alebo osobitnej funkcie na webovej stránke e-shopu, predávajúci ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí na jeho e-mailovú adresu.

 5. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru.

 6. Podmienkou odstúpenia od zmluvy je: (i) doručenie odstúpenia od zmluvy na adresu predávajúceho alebo e-mailom, v ktorom je jasne a zrozumiteľne uvedené, že kupujúci odstupuje od kúpnej zmluvy, alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, (ii) zaslanie tovaru späť na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní od odstúpenia alebo odovzdanie dohodnutým spôsobom predávajúcemu, (iii) tovar musí byť v pôvodnom obale, bez známok používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstv, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe. Po splnení uvedených podmienok predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu tovaru najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, poštovné (vo výške najlacnejšej formy poštovného v e-shope predávajúceho)s príp. dalšie poplatky uhradené spotrebiteľom v súvislosti s kúpnou zmluvou, od ktorej odstupuje. Platbu vráti predávajúci spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, ako použil spotrebiteľ pri platbe, ak sa nedohodnú inak.

 7. Predávajúci nepreberie tovar, ktorý pošle spotrebiteľ späť na dobierku. Odporúča tovar poistiť.

 8. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, zodpovedá spotrebiteľ. Pri dodaní tovaru v poškodenom, nekompletnom či inak znehodnotenom stave uhradí spotrebiteľ predávajúcemu kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru.

 9. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku ktorých nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od kúpnej zmluvy v uvedenej lehote, nebude možné akceptovať odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

 10. Pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

 11. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru.

 12. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho,

 2. predaj tovaru vyhotoveného na objednávku či na zákazku (tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa),

 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 5. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 6. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho v zmysle § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa,

 7. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 8. noviny, časopisy a nezabalené knihy,

 9. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

 10. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 2. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že nie je možné ziskať autorizáciu pre platbu (platba platobnou kartou).

 

 

VI.

Platobné podmienky

 

 1. Cenu tovaru si môže kupujúci overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH. Za cenu tovaru objednaného cez e-shop sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim.

 2. Prečiarknutá cena uvedená pri tovare je jeho odporúčaná maloobchodná cena poskytnutá predávajúcemu jeho dodávateľom; táto cena je len orientačná.

 3. Pred odoslaním objednávky je vypočítaná celková cena za nákup vrátane balného a dopravy (pozri dodanie podmienky) a kupujúci je vyzvaný k jej odsúhlaseniu. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky skontrolovať ju a prípadne objednávku opraviť.

 4. Ceny tovaru sú platné v čase uskutočnenia objednávky a po dobu trvania akcie.

 5. Platbu za tovar možno uskutočniť dobierkou a platobnou kartou prostredníctvom stránok. Pri platbe za dobierku je k celkovej cene za objednaný tovar zarátaný manipulačný poplatok vo výške 0,80 EUR vrátane DPH ak bude tovar doručený na území Slovenskej republiky a 0,90 EUR vrátane DPH, ak bude tovar doručený na území Českej republiky. Pri platbe platobnou kartou sa manipulačný poplatok neúčtuje. Manipulačný poplatok je cenou za poskytnuté administratívne služby pri platbe na dobierku.

 6. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná pred odoslaním tovaru.

 7. Pri nákupe tovaru vo veľkoobchode je kupujúci povinný uhradiť cenu tovaru vopred na uvedený účet predávajúceho.

 8. V prípade, ak sa kupujúci nachádza alebo žije v Českej republike, predávajúci si dohodne platobné a dodacie podmienky s kupujúcim individuálne. Pri doručení objednávky do ČR kupujúci platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu NBS (www.nbs.sk).

 9. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. „akcia“ alebo „výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 10. Daňový doklad spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy je súčasťou každej zásielky a slúži zároveň ako záručný list v prípade, že zásielka neobsahuje samostatný záručný list.

 

VII.

Dodacie podmienky

 

 1. Miestom dodania tovaru je adresa určená kupujúcim v objednávke. Tovar sa považuje za dodaný doručením na takto určenú adresu. Tovar je možné doručiť na adresu v Slovenskej republike a Českej republike.

 2. Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho momentom odovzdania tovaru na tejto adrese. Ak kupujúci neprevezme tovar z dôvodov existujúcich na jeho strane (napr. nie je v dohodnutý termín prítomný kupujúci alebo určená osoby alebo nie je schopný uhradiť cenu tovaru), kupujúci znáša náklady spojené s opakovaným dodaním.

 3. V prípade, ak kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar s výnimkou poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho napr. ak zmluvný prepravca adresáta na ním uvedenej adrese nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal a pod.), predávajúci má nárok náhradu škody spôsobenej porušením uvedenej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta v takomto prípade je vo výške zaplateného poplatku za doručenie zásielky. V prípade opakovaného porušenia uvedenej povinnosti kupujúcim po dvoch po sebe nasledujúcich doručeniach je zmluvná pokuta vo výške 20% z celkovej ceny objednávky. Kupujúcemu, ktorý neprevzal zásielku bude e-mailom zaslaná žiadosť o informáciu, ako postupovať s jeho objednávkou s  lehotou na vyjadrenie do 7 dní odo dňa odoslania správy a upozornením na výšku doúčtovaného poplatku a platby vopred. Ak kupujúci požiada o opätovné doručenie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene objednávky druhý poplatok za doručenie zásielky. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len základe úhrady vopred. Pokiaľ kupujúci na výzvu predávajúceho v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná a predávajúci si uplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu..

 4. Dodanie tovaru sa bude realizovať do 3 týždňov od potvrdenia objednávky predávajúcim, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

 5. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácii v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

 6. Pri kúpe tovaru cez veľkoobchod dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim dňom po pripísaní ceny tovaru na účet predávajúceho.

 7. Tovar je doručovaný v rámci Slovenska spoločnosťou DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., cena za dopravu je 3,50 EUR vrátane DPH. Za dopravu do Českej republike sa účtuje doprava spoločnosťou DHL v sume 5,50 EUR vrátane DPH.

 8. Pri platbe na dobierku bude k celkovej cene za objednaný tovar zarátaný manipulačný poplatok vo výške 0,80 EUR vrátane DPH ak bude tovar doručený na území Slovenskej republiky a 0,90 EUR vrátane DPH, ak bude tovar doručený na území Českej republiky.

 9. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie zásielky zavinené doručovateľom alebo udaním nesprávnej adresy kupujúcim. Kupujúcemu bezprostredne pri prevzatí zásielky odporúčame prezrieť si tovar. Ak zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, odporúčame balík nepreberať a spísať so zamestnancom prepravnej spoločnosti škodový protokol alebo zásielku odmietnuť a ihneď kontaktovať predávajúceho. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje prevzatie zásielky bez viditeľného poškodenia. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je potrebné uplatňovať priamo u doručovateľa. Mechanické poškodenie tovaru zapríčineného prepravou, ak nebol obal poškodený, nekompletnosť dodávky alebo zámenu tovaru je spotrebiteľ povinný uplatniť reklamáciu do 3 dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. V prípade reklamácie nevyhadzujte obal, ktorý bude použitý ako dôkaz. Ak však kupujúci uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo na reklamáciu voči predávajúcemu.

 10. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení ceny tovaru v plnej výške.

 11. Tovar sa predáva na základe zverejnených informácií na stránkach podľa popisu dohodnutého v zmluve. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať drobné úpravy v popise tovaru bez nutnosti oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu do času prijatia objednávky.

 

VIII.

Zodpovednosť za vady tovaru. Záruka.

 

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ na ponúkaný tovar sa poskytuje záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ak v záručnom liste nie je stanovená dlhšia doba a postupuje sa v zmysle zákonníka.

 3. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok.

 4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

 5. Pokiaľ k danému tovaru neexistuje záručný list, slúži ako záručný list daňový doklad.

 6. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho po zistení vady.

 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 1. k vade došlo mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

 2. nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

 4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

 5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

 6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

 1. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

 2. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

 3. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho, nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť v prípade možnosti do originálneho obalu alebo vyhovujúceho prepravného obalu, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Odporúčame tovar zaslať doporučene prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe a  písomnú reklamáciu s popisom vady. Reklamáciu je potrebné doručiť: (i) na e-mailovú adresu: info@hrackarik.sk a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar, (ii) poštou na adresu: Golianovo 544, PSČ: 951 08 Golianovo, Slovenská republika, (iii) osobne na adresu: Golianovo 544, PSČ: 951 08 Golianovo, Slovenská republika,

 4. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané kupujúcemu písomne.

 5. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví predávajúci reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesme byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená cena za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

 7. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 1. pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu veci alebo výmenu súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady. Predávajúci môže vymeniť vadnú vec za bezvadnú vždy, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 2. pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. To isté platí aj v prípade, ak sa vady vyskytujú opätovne po oprave alebo ak je na tovare väčší počet vád, ktoré bránia riadnemu užívaniu veci.

 3. ak sú na tovare iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia jeho riadnemu používaniu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 1. Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončením reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, jeho výmenou, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 2. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, môže predávajúci zamietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie a najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydať písomný doklad o vybavení reklamácie.

 3. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.

 4. Kupujúcemu bezprostredne pri prevzatí zásielky odporúčame prezrieť si tovar. Ak zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, odporúčame balík nepreberať a spísať so zamestnancom prepravnej spoločnosti škodový protokol alebo zásielku odmietnuť a ihneď kontaktovať predávajúceho. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje prevzatie zásielky bez viditeľného poškodenia. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je potrebné uplatňovať priamo u doručovateľa. Mechanické poškodenie tovaru zapríčineného prepravou, ak nebol obal poškodený, nekompletnosť dodávky alebo zámenu tovaru (dodania neobjednaného alebo nesprávne dodaného tovaru) je spotrebiteľ povinný uplatniť reklamáciu do 3 dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad.

 5. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

 

 

IX.

Alternatívne riešenie sporov

 

 1. Spor medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúci z kúpnej zmluvy alebo súvisiaci s kúpnou zmluvou, hodnota ktorého prevyšuje sumu 20 EUR, je možné riešiť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

 2. Alternatívne riešenie sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013) (ďalej len „nariadenie“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

 3. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mail: info@hrackarik.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“).

 4. Spotrebiteľ môže podať návrh na subjekt alternatívneho riešenia sporu spôsobom podľa § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov alebo prostredníctvom platformy RSO v zmysle Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia online cez formulár na webstránke EÚhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 5. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

 6. ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu max. do výšky 5 EUR vrátane DPH.

 

 

X.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Kupujúci – fyzická osoba uvedie predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dátum narodenia, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 2. Kupujúci – právnická osoba uvedie predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 3. Kupujúci registráciou na stránkach predávajúceho a uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho v informačných systémoch prevádzkovateľa. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe.

 4. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu boli kupujúcim poskytnuté v rámci registrácie a predaja tovaru. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok http://www.hrackarik.sk. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo.

 5. Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva osobné údaje za účelom: (i) plnenia zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, (ii) ochrany práv a právom chránených záujmov predávajúceho a dotknutej osoby, (iii) ponuky tovaru dotknutej osobe, (iv) interných marketingových analýz a štatistických prieskumov. Osobné údaje sú sprístupnené zamestnancom predávajúceho.

 6. Predávajúci sprístupní osobné údaje preDHL Parcel Slovensko spol. s r.o., Na Pántoch 18, 831 06, Bratislava - Rača, Slovak Republic za účelom použitia takýchto osobných údajov na doručovanie zásielok od predávajúceho.

 7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 8. Prevádzkovateľ prehlasuje, že si osobné údaje nebude vynucovať, ani získanie týchto údajov podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, tovaru alebo iných povinností predávajúceho.

 9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

 10. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 11. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie a odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

 1. Kupujúci má právo u prevádzkovateľa namietať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov voči:

 • spracúvaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu v zmysle § 28 ods. 3 písm. a) uvedeného zákona,

 • využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku v zmysle § 28 ods. 3 písm. b) uvedeného zákona,

 • poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v zmysle § 28 ods. 3 písm. c) uvedeného zákona,

 • spracúvaniu osobných údajov v zmysle § 28 ods. 4 a 5 uvedeného zákona.

 1. Predávajúci registráciu zruší alebo blokuje na žiadosť zaregistrovanej osoby.

 2. V prípade zrušenia registrácie predávajúci zabezpečí bezodkladne likvidáciu všetkých osobných údajov zaregistrovanej osoby.

 3. Ak sa zaregistrovaná osoba domnieva, že jej práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 4. Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 5. Zaregistrovaná osoba berie na vedomie, že stránky sú monitorované a môžu zachytiť informácie o návšteve zaregistrovanej osoby.

 6. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na webovej stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

 7.  Ochrana osobných údajov GDPR

  Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

 

 

XI.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sú upravené právnym poriadkom Slovenskej republiky. V otázkach neupravených týmito VOP sa obchodné vzťahy spravujú Obchodným zákonníkom s výnimkou právnych vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré sú upravené Občianskym zákonníkom, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.284/2002 Z.z., zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 2. Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom internetového obchodu www.hrackarik.sk, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvn

 3. Objednávateľ a/alebo návštevník internetového obchodu zakliknutím prílušného políčka s názvom Všeobecné obchodné podmienky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil.

 4. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť VOP. Zmluvné vzťahy založené na základe VOP sa posudzujú podľa VOP platných v čase vzniku zmluvného vzťahu.

 5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2016.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.