Obchodné podmienky

  1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

1.1      Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.hrackarik.sk .

1.2      Predávajúcim je spoločnosť Hračkárik, s. r. o., Račianska 153, 831 54 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : Sro , Vložka číslo : 155866/B, IČO: 48 274 682 , DIČ: 2120 144 312, IČ DPH: SK2120 144 312,  tel. +421910461114, e-mail: info@hrackarik.sk  .

1.3      Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.4      Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

1.5      Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.

 

  1. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka v  e-shope predávajúceho  na www.hrackarik.sk,

  1. b) prostredníctvom kontaktného formulára v e-shope predávajúceho na hrackarik.sk.


2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci emailom. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. O tejto skutočnosti kupujúceho ihneď informuje. V prípade, že kupujúci už uhradil kúpnu sumu, peniaze vráti kupujúcemu na alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí.

 

  1. CENY

3.1 Ceny za produkty uvedené na stránke www.hrackarik.sk  sú konečné a s DPH. Predávajúci je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru a za platbu, podľa toho, aký spôsob platby a doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od množstva objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy a platby). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

  1. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku (len pri doručení na Slovensko)  alebo ďalšími spôsobmi uvedenými v tomto bode.

Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu na účet Hračkárik, s.r.o., IBAN: IBAN: SK48 1111 0000 0015 2280 0018, SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX, vedeným v banke UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,

b) prevodným príkazom zo svojho účtu na účet Hračkárik, s.r.o, Tatrabanka :       IBAN: SK53 1100 0000 0029 4414 4617, SWIFT (BIC) kód TATRSKBX, vedeným v banke Tatrabanka a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, P. O. BOX 42, 850 05 Bratislava 55

c) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

d) platbou v hotovosti alebo kartou u predávajúceho, len pri objednávkach so spôsobom doručenia Osobným odberom podľa bodu 6.1 b) týchto obchodných podmienok

4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

4.4 V prípade objednávok nábytku, ktorý vyrábame podľa individuálnych požiadaviek, je potrebné vopred uhradiť zálohovú faktúru vo výške 50% z celkovej kúpnej ceny. Po ukončení výroby nábytku  je potrebné uhradiť zvyšných 50% kúpnej ceny ešte pred odoslaním alebo prevzatím nábytku. Tovar sa odosiela alebo ho je možné prevziať až po pripísaní peňazí na účet Hračkárik s.r.o. 

4.5 Ak je nábytok skladom, tovar je možné si prevziať po pripísaní peňazí na účet Hračkárik s.r.o. a telefonickom dohovore. 

 

  1. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 nasledujúcich pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je do 7 nasledujúcich pracovných dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.


5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie (pripísanie peňazí na účet predávajúceho).

 

  1. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) Slovenskou poštou (doporučene viac info na http://www.posta.sk/sluzby/doporucena-zasielka) Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

b) Osobný odber je možný na adrese sídla spoločnosti (len po predchádzajúcom telefonickom dohovore) v pracovné dni 9 .00 až 16:00 hod., Račianska 153, 83154 Bratislava

c) nábytok je možné si prevziať aj v mieste prevádzky, na adrese: Novozámocká 171, 94905 Nitra, Dolné Krškany.

6.2 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.3 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.5 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY / VRÁTENIE TOVARU / REKLAMÁCIE

  1. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY (Kúpnej zmluvy)

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky buď emailom alebo písomne (v listinnej podobe) , uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí alebo môže využiť pri vrátení tovaru Formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný na: https://www.hrackarik.sk/odstupenie-od-kupnej-zmluvy--uzavretej-na-dialku/, ktorý vytlačí a zašle vyplnený spolu s vráteným tovarom a priloženou faktúrou.

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za objednávku tovaru bez nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6 V súlade s ust. §7 ods.6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar vyrobený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného konkrétneho kupujúceho. 

  1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu s číslom objednávky, faktúrou alebo kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

 

8.5 POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

8.5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.5.2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
8.5.3. Predávajúci poučil spotrebiteľa - Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Zákona a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Zákona tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.6 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.6.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.6.2. Poslať produkt späť alebo priniesť osobne na adresu sídla predávajúceho Račianska 153, Bratislava 83154, Slovenská republika

 

8.7 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV:

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením Reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A , P.O. Box 29, 827 99 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

  1. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

9.1 Dozor nad poskytovaní služieb vykonáva 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru  ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

9.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Bratislave 28. 9. 2022